Novinky

1200 Kč* za dva odběry

Za každý úspěšný odběr je dárci vyplaceno 600 Kč*.

Prvodárce
1. odběr – záloha 200 Kč z částky 600 Kč*
2. odběr1000 Kč
3. a další odběr600 Kč

Opakovaní dárci
Za každý úspěšný odběr 600 Kč.

Bezpříspěvkové 
dárcovství
V našem centru je také možné darovat krevní plazmu bezpříspěvkově, tzn. dárce nepožádá o finanční náhradu. Vzniká mu tím nárok na den placeného pracovního volna v den kdy krevní plazmu daruje (dostane od nás potvrzení).

Dále si dárce může odečíst 3 000 Kč za každý úspěšný odběr ze základu daně. Každý bezpříspěvkový dárce je také zařazen do programu oceňování Českého Červeného kříže, s kterým naše centrum spolupracuje.

* Darovat lze v intervalu 1 krát za 14 dní. Dle ustanovení §32 odst. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.

Těšíme se na Vaši návštěvu
UNICAplasma