Każdemu dawcy przysługuje rekompensata pieniężna 900 CZK za każde pomyślne oddanie. Sprawdź
UNICAplasma

Informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679, Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanego dalej: „RODO”) wyrażam wyraźną, świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora – UNICAplasma s.r.o. z siedzibą w Pradze, ul. Milady Horákové 116/109, Praga 6, 160 00, nr identyfikacyjny: 28294815, www.unicaplasma.cz, tel. +420 220 515 465, e-mail: info@unicaplasma.cz (zwanego dalej „Administratorem”), które odbywa się w zakresie mojego imienia, nazwiska, adresu e-mail i numer telefonu (zwane dalej „Danymi osobowymi”). Przyjmuję do wiadomości, że Administrator może korzystać z moich Danych osobowych w celu przesyłania treści handlowych dotyczących usług świadczonych przez Administratora, przy czym podstawą prawną przetwarzania moich Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przesyłaniu treści handlowych dotyczących usług oferowanych przez niego indywidualnym dawcom. Przyjmuję do wiadomości, że Administrator jest uprawniony do przetwarzania moich Danych osobowych przez okres nie dłuższy niż dwa lata od ostatniego pobrania mojej krwi lub jej składników w ośrodku Administratora.

Oświadczam, że zostałem(-am) w pełni poinformowany(-a) o przysługujących mi prawach wynikających z RODO, w szczególności jestem świadomy(-a) tego, że:

  1. mam prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących mojej osoby Danych osobowych oraz informacji, o których mowa w art. 15 RODO; ponadto mam prawo do żądania sprostowania, usunięcia Danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora w warunkach i z ograniczeniami określonymi w art. 20 RODO;
  2. mam prawo do wyrażenia sprzeciwu w prosty sposób wobec wykorzystania moich Danych osobowych w tym celu, bezpłatnie lub na koszt Administratora, również przy przesłaniu każdej indywidualnej wiadomości;
  3. nie ciąży na mnie żaden obowiązek prawny ani umowny do przekazania Administratorowi moich Danych osobowych, Dane osobowe przekazuję dobrowolnie; bez ich udostępnienia Administrator nie mógłby kierować do mnie treści handlowych dotyczących swoich usług;
  4. w trakcie przetwarzania Danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 RODO;
  5. moje Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 13 ust. 1 lit. f) RODO;
  6. odbiorcą moich Danych osobowych jest Administrator i podmiot przetwarzający – dostawca systemu informatycznego oraz dostawca usług spedycyjnych;
  7. w sytuacji gdy Dane osobowe byłyby potrzebne do realizacji lub ochrony moich praw lub praw Administratora w sporach, postępowaniach sądowych lub administracyjnych, moje Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania sporu, wyłącznie w celu ochrony praw w takim sporze;
  8. w przypadku niezadowolenia ze sposobu przetwarzania moich Danych osobowych, mam prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Republice Czeskiej jest Urząd Ochrony Danych osobowych z siedzibą w Pradze, ul. Plk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Oświadczam, że jestem w pełni świadomy(-a) tego, że mogę w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania moich Danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO.

W przypadku pytań lub wniosków mogę w każdej chwili skontaktować się z Administratorem lub jego inspektorem ochrony danych osobowych, czyli: Personal Data Services s.r.o., nr identyfikacyjny: 07064373, z siedzibą Praha, ul. Washingtonova 1624/5, Praha 1, 110 00, Czechy, e-mail: dpo@dataservices.cz, www.dataservices.cz.

Recepcja

Zarezerwuj termin oddania

Zakres wykorzystania leków z osocza ciągle wzrasta, co przekłada się na jego ciągły niedobór. Przyjdź oddać osocze i pomóż ratować życie, tak jak regularny dawca Iwan na zdjęciu.

Rezerwacja terminu oddania