Každý dárce má nárok na finanční náhradu 900 Kč za každý úspěšný odběr. Zjistit více informací
UNICAplasma

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s článkem 6 odst. 1. písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) beru výslovně, informovaně a svobodně na vědomí zpracování svých osobních údajů správcem – společností UNICAplasma s.r.o., se sídlem Milady Horákové 116/109, Praha 6, 160 00, IČO: 28294815, www.unicaplasma.cz, tel. 220 515 465, e-mail: info@unicaplasma.cz (dále jen „Správce“), které probíhá v rozsahu mého jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla (dále jen „Osobní údaje“). Beru na vědomí, že Správce mé Osobní údaje může využít za účelem šíření obchodních sdělení Správce týkajících se jím poskytovaných služeb, přičemž právním základem zpracování mých Osobních údajů je oprávněný zájem Správce, který spočívá v zasílání obchodních sdělení týkajících se jím nabízených služeb jednotlivým dárcům. Beru na vědomí, že Správce je oprávněn zpracovávat moje Osobní údaje nejdéle po dobu dvou let od posledního odběru mé krve nebo jejích složek v centru Správce.

Prohlašuji, že jsem byl/a plně informován o svých právech dle GDPR, zejména jsem si vědom/a, že:

  1. mám právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům a informacím uvedeným v čl. 15 GDPR, které se mne týkají; dále práva na opravu nebo výmaz Osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému správci za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR;
  2. mám právo jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet Správce odmítnout využití mých Osobních údajů pro tento účel i při zaslání každé jednotlivé zprávy;
  3. nemám zákonnou ani smluvní povinnost své Osobní údaje Správci poskytnout, Osobní údaje poskytuji však svobodně a dobrovolně; bez poskytnutí těchto údajů by mi Správce nemohl zasílat obchodní sdělení týkající se jeho služeb;
  4. při zpracování Osobních údajů v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování, uvedenému v čl. 22 GDPR;
  5. mé Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 13 odst. 1. písm. f) GDPR;
  6. příjemcem mých Osobních údajů je Správce a zpracovatel – poskytovatel informačního systému a poskytovatel zasílacích služeb;
  7. v situaci, kdy by byly Osobní údaje zapotřebí pro účely uplatnění či ochrany mých práv či práv Správce ve sporech, v soudním či správním řízení, budou mé Osobní údaje uchovávány po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovém sporu;
  8. pro případ, že budu nespokojen/a se zpracováním mých Osobních údajů, mám právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu Osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Prohlašuji, že si jsem plně vědom/a, že mám právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování mých Osobních údajů podle čl. 21 GDPR.

V případě, že budu mít jakýkoliv dotaz nebo požadavek, můžu se kdykoliv obrátit na Správce nebo jeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je: Personal Data Services s.r.o., IČO: 07064373, se sídlem Washingtonova 1624/5, Praha 1, 110 00, Česká republika, e-mail: dpo@dataservices.cz, www.dataservices.cz.

Recepce

Objednejte se na odběr

Využití léčiv z krevní plazmy stále stoupá a krevní plazmy je setrvale nedostatek. Přijďte darovat a přispějte tak k záchraně životů jako pravidelný dárce Ivan, kterého vidíte na fotce.

Rezervace odběru