Každý dárce má nárok na finanční náhradu 900 Kč za každý úspěšný odběr. Zjistit více informací
UNICAplasma

Oznámení protiprávního jednání ochrana oznamovatelů „whistleblowing“

My všichni ve společnosti Kedrion jsme plně odhodláni jednat v souladu s našimi hodnotami – pracovat společně jako jeden celek, dávat najevo, že nám záleží na tom, co děláme, jednat čestně, mít udržitelný dopad a projevovat odvahu.  

Integrita je základem kultury společnosti Kedrion a naší pověsti u zainteresovaných stran, včetně našich dárců a pacientů.

Kultura “Speak Up” je úzce spjata s hodnotami společnosti Kedrion, jako jsou pečlivost, integrita a odvaha, a poskytuje našim zaměstnancům a externím zainteresovaným stranám možnost “ozvat se” a vyjádřit svůj názor, kdykoli mají pochybnosti nebo obavy ohledně dodržování předpisů, například v situacích, které mohou být nezákonné, v rozporu s našimi hodnotami nebo jakýmikoli zásadami společnosti, včetně našeho Kodexu chování/etických zásad, nebo s platnými zákony, nebo mohou vést k nesprávnému finančnímu vykazování, nebo jinak zahrnují závažné nepřípustné jednání.

Zejména chceme vědět o všech následujících případech:

 • Úplatkářství a korupce
 • Diskriminace
 • Obtěžování nebo šikana
 • Protisoutěžní praktiky
 • Nesprávné vývozní a obchodní transakce
 • Porušení zákonů o ochraně osobních údajů
 • Nepatřičné transakce se zdravotnickými pracovníky, zdravotnickými organizacemi, pacientskými organizacemi nebo veřejnými činiteli v oblasti zdravotnictví.
 • Porušení našeho kodexu chování
 • Rizika a porušování lidských práv a životního prostředí 

Pokud se dozvíte o jednání nebo chování, které není v souladu se závazky společnosti Kedrion nebo by se o něm dalo předpokládat, například o pochybení, špatném chování, pochybných praktikách nebo odchylkách od zásad a postupů, žádáme vás, abyste se “ozvali” a nahlásili nám to.

Přímé hlášení

Doporučujeme zaměstnancům, aby své obavy nahlásili přímo někomu ze svého přímého pracovního okolí, např. svému nadřízenému / přímému nadřízenému, personálnímu oddělení, oddělení etiky a dodržování předpisů nebo jinému vedoucímu pracovníkovi, kterému důvěřují.

Společnost Kedrion netoleruje odvetná opatření vůči osobám, které v dobré víře požádají o radu, vznesou obavu nebo nahlásí pochybení.  Zprávy podané v dobré víře jsou takové, které vycházejí z přesvědčení, že to, co tvrdíte, je pravda, ať už následné šetření toto tvrzení potvrdí, nebo ne. 

Hlášení prostřednictvím horké linky Speak Up: Webová zpráva nebo e-mail

Pokud chcete, můžete podat oznámení prostřednictvím důvěrné horké linky. Existuje několik způsobů, jak se k horké lince připojit, a to jak pro zaměstnance, tak pro externí třetí strany:

Doporučujeme vám, abyste nám poskytli své jméno a kontaktní údaje, což podpoří efektivní a účinné vedení případného vyšetřování, které můžeme na základě vašeho oznámení provést. S vaším jménem a hlášením bude zacházeno jako s důvěrnými informacemi a budou sdíleny pouze v případě potřeby nebo v souladu s místními zákony. Horká linka poskytuje možnost podat oznámení anonymně, pokud si to oznamovatel zvolí. 

Pokud podáváte žádost anonymně, systém nám umožňuje komunikovat s vámi, aniž byste nám prozradil(a)i vaši totožnost. Vezměte prosím na vědomí, že v některých zemích nemusí být společnost Kedrion podle platných právních předpisů oprávněna vyšetřovat údajné porušení zákonů, předpisů a zásad společnosti na základě anonymních oznámení. V každém případě budou všechna hlášení, která poskytnou dostatek informací, brána vážně.

Děkujeme, že se vyjadřujete k problémům a pomáháte společnosti Kedrion stát se organizací, kterou hrdě podporujete.

Pokyny pro volání na horkou linku

Pokud chcete podat hlášení telefonicky, proveďte následující kroky a zavolejte na bezplatnou linku:

 1. Vytočte číslo bezplatné telefonní linky: 800-880-804 (funguje pouze v ČR)
 2. Nyní jste připojeni k bezplatné telefonní lince.
 3. Postupujte podle pokynů (v angličtině), abyste se spojili s operátorem. Operátor se Vás v angličtině zeptá, jaký jazyk chcete zvolit. Řekněte prosím „češtinu“ a oni se spojí s česky mluvící osobou, která se k hovoru připojí během 2-3 minut.
 4. Operátor Lighthouse „Majáku“ Vás za pomoci tlumočníka vyslechne.
 5. Zpráva v angličtině je poté zaslána určenému příjemci (příjemcům) Vaší společnosti.
Recepce

Objednejte se na odběr

Využití léčiv z krevní plazmy stále stoupá a krevní plazmy je setrvale nedostatek. Přijďte darovat a přispějte tak k záchraně životů jako pravidelný dárce Ivan, kterého vidíte na fotce.

Rezervace odběru