Każdemu dawcy przysługuje rekompensata pieniężna 900 CZK za każde pomyślne oddanie. Sprawdź
UNICAplasma

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla systermu rezerwacji

Niniejszy wyraźnie, bezpłatnie, w sposób poinformowany i dobrowolny wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie i przechowywanie moich danych osobowych przez administratora UNICAplasma s.r.o. z siedzibą w Pradze, przy ul. Milady Horákové 116/109, Praha 6, 160 00, nr identyfikacyjny: 28294815 (zwanego dalej „Administratorem“), w zakresie danych zawartych w niniejszym formularzu rejestracji, czyli imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mailowy. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę z tym, aby moje dane osobowe zostały wykorzystane przez Administratora w celu rejestracji w systemie rezerwacji administratora do celów rezerwacji terminu badania lub oddania krwi, lub jej składników, oraz do celów przypomnienia terminu rezerwacji. Przyjmuję do wiadomości, że podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1. lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (zwane dalej „RODO“). Niniejszą zgodę udzielam na okres oznaczony 2 lat od dnia mojego ostatniego zalogowania się do systemu rezerwacji.

Oświadczam, że jestem w pełni świadomy(-a) swoich praw zgodnie z GDPR, w szczególności jestem świedomy(-a) tego, że:

  1. mam prawo zwrócić się do Administratora o udostępnienie danych osobowych i informacji, o których mowa w art. 15 RODO, ma prawo do sprostowania lub usunięcia, ewentualnie ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora z uwzględnieniem warunków i ograniczeń opisanych w art. 20 RODO;
  2. mam prawo do wycofania w każdej chwili niniejszej zgody;
  3. w przypadku gdy będę mieć zastrzeżenia do przetwarzania moich danych osobowych, ma prawo złożyć skargę do organu nadzoru, którym jest w Republice Czeskiej Urząd ochrony danych osobowych z siedzibą w Pradze, przy ul. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz;
  4. nie mam obowiązku udostępnienia Administratorowi swoich danych osobowych, udzielam je jednak swobodnie i dobrowolnie; w przypadku nieudostępnienia tych danych Administrator nie musi być zdolny świadczyć mi odpowiednie usługi, np. zarezerwować termin badania lub oddania krwi, lub jej składników, w drodze elektronicznej i przypomnieć mi złożone rezerwacje terminów;
  5. w żadnym przypadku nie odbywa się zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 RODO;
  6. moje dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 13 ust. 1. lit. f) RODO;
  7. w sytuacji gdy dane osobowe będą potrzebne do celów realizacji lub ochrony moich praw lub praw Administratora w sporach, postępowaniu sądowym lub administracyjny, moje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania sportu, wyłącznie w celu obrony praw w takim sporze.

W przypadku jakiegokolwiek pytania lub żądania mogę w każdej chwili zwrócić się do Administratora lub inspektora ochrony danych osobowych, którym jest: Personal Data Services s.r.o., nr identyfikacyjny: 07064373, z siedzibą w Pradze przy ul. Washingtonova 1624/5, Praha 1, 110 00, Republika Czeska, e-mail: dpo@dataservices.cz, www.dataservices.cz.

Recepcja

Zarezerwuj termin oddania

Zakres wykorzystania leków z osocza ciągle wzrasta, co przekłada się na jego ciągły niedobór. Przyjdź oddać osocze i pomóż ratować życie, tak jak regularny dawca Iwan na zdjęciu.

Rezerwacja terminu oddania