Každý dárce má nárok na finanční náhradu 900 Kč za každý úspěšný odběr. Zjistit více informací
UNICAplasmaspojeno sMojePlazma

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro rezervační systém

Tímto výslovně, bezúplatně, informovaně, svobodně a dobrovolně uděluji souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováním svých osobních údajů správcem UNICAplasma s.r.o., se sídlem Milady Horákové 116/109, Praha 6, 160 00, IČ: 28294815 (dále jen „Správce“), a to v rozsahu údajů uvedených v registračním formuláři, tj. jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa. Beru na vědomí a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly Správcem využity za účelem registrace do objednávkového systému správce za účelem objednání se na vyšetření či odběr krve nebo jejích složek a za účelem včasného připomenutí objednávky. Beru na vědomí, že právním základem pro zpracování mých osobních údajů je článek 6 odst. 1. písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Tento souhlas poskytuji na dobu určitou 2 let ode dne mého posledního přihlášení do objednávkového systému.

Prohlašuji, že si jsem plně vědom/a svých práv podle GDPR, zejména jsem si vědom/a, že:

  1. mám právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům a informacím uvedeným v čl. 15 GDPR, které se mne týkají, mám právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému správci za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR;
  2. mám právo tento souhlas kdykoliv odvolat;
  3. pro případ, že budu nespokojen/a se zpracováním mých osobních údajů, mám právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz;
  4. nemám povinnost své osobní údaje Správci poskytnout, poskytuji je však svobodně a dobrovolně; bez poskytnutí těchto údajů by mi Správce nemohl poskytnout příslušné služby, např. objednat mne na vyšetření či odběr krve nebo jejích složek elektronicky a připomenout mi zadané objednávky;
  5. v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování, uvedenému v čl. 22 GDPR;
  6. mé osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 13 odst. 1. písm. f) GDPR;
  7. v situaci, kdy by byly osobní údaje zapotřebí pro účely uplatnění či ochrany mých práv či práv Správce ve sporech, v soudním či správním řízení, budou mé osobní údaje uchovávány po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovém sporu.

V případě, že budu mít jakýkoliv dotaz nebo požadavek, můžu se kdykoliv obrátit na Správce nebo jeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je: Personal Data Services s.r.o., IČO: 07064373, se sídlem Washingtonova 1624/5, Praha 1, 110 00, Česká republika, e-mail: dpo@dataservices.czwww.dataservices.cz.

Recepce

Objednejte se na odběr

Využití léčiv z krevní plazmy stále stoupá a krevní plazmy je setrvale nedostatek. Přijďte darovat a přispějte tak k záchraně životů jako pravidelný dárce Ivan, kterého vidíte na fotce.

Rezervace odběru