Každý dárce má nárok na finanční náhradu 900 Kč za každý úspěšný odběr. Zjistit více informací
UNICAplasmaspojeno sMojePlazma

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro rezervační systém

Tímto uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů správcem UNICAplasma s.r.o., se sídlem Milady Horákové 116/109, Praha 6, 160 00, IČO: 28294815, www.unicaplasma.cz, telefon: 220 515 464, e-mail: info@unicaplasma.cz (dále jen „Správce“), a to v rozsahu údajů uvedených v registračním formuláři, tj. jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa. Tento souhlas poskytuji na dobu 2 let ode dne mého posledního přihlášení do objednávkového systému. Prohlašuji, že tento můj souhlas uděluji svobodně a dobrovolně a jeho obsahu plně rozumím. 

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly Správcem využity jednak pro moji registraci do objednávkového systému Správce, který slouží k objednání se na vyšetření či odběr krve nebo jejích složek a dále pak pro včasné připomenutí takové mé případné objednávky. Beru na vědomí, že právním základem pro zpracování mých osobních údajů je článek 6 odst. 1. písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), tedy udělení tohoto mého souhlasu. 

Prohlašuji, že si jsem plně vědom/a svých práv podle GDPR, zejména jsem si vědom/a, že:

  1. mám právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům a informacím uvedeným v čl. 15 GDPR, které se mne týkají, mám právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému správci za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR;
  2. mám právo tento můj souhlas kdykoliv odvolat;
  3. nemám povinnost své osobní údaje Správci poskytnout, poskytuji je však svobodně a dobrovolně; bez poskytnutí těchto údajů by mi Správce nemohl poskytnout příslušné služby, např. objednat mne na vyšetření či odběr krve nebo jejích složek elektronicky a připomenout mi mé objednávky;
  4. příjemcem mých osobních údajů jsou Správce a zpracovatelé. Zpracovateli jsou poskytovatel hostingových služeb a dále poskytovatel komunikačních (jak e-mailových, tak telefonních) služeb;
  5. ve vztahu k mým osobním údajům v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 GDPR ani mé osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 13 odst. 1. písm. f) GDPR;
  6. pro případ, že budu nespokojen/a se zpracováním mých osobních údajů, mám právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz; a
  7. v situaci, kdy by byly osobní údaje zapotřebí pro účely uplatnění či ochrany mých práv či práv Správce ve sporech, v soudním či správním řízení, budou mé osobní údaje uchovávány po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovém případném sporu.

V případě, že budu mít jakoukoliv otázku nebo přání, můžu se kdykoliv obrátit na Správce nebo jeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je: Personal Data Services s.r.o., IČO: 07064373, se sídlem Washingtonova 1624/5, Praha 1, 110 00, Česká republika, e-mail: dpo@dataservices.cz, www.dataservices.cz.

Recepce

Objednejte se na odběr

Využití léčiv z krevní plazmy stále stoupá a krevní plazmy je setrvale nedostatek. Přijďte darovat a přispějte tak k záchraně životů jako pravidelný dárce Ivan, kterého vidíte na fotce.

Rezervace odběru