Każdy dawca otrzymuje rekompensatę pieniężną 800 CZK za każde pomyślne oddanie. Sprawdź
UNICAplasmazwiązane zMojePlazma

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z przepisami prawa Republiki Czeskiej niniejszym wyraźnie, nieodpłatnie, w sposób poinformowany, wolny i dobrowolny wyrażam zgodę na przetwarzanie, zbieranie i przechowywanie moich danych osobowych przez administratora UNICAplasma s.r.o. z siedzibą w Pradze, przy ul. Milady Horákové 116/109, Praha 6, 160 00, nr identyfikacyjny: 28294815, www.unicaplasma.cz, telefon: +420 220 515 464, e-mail: info@unicaplasma.cz (zwanego dalej „Administratorem“) w zakresie: adres IP mojego urządzenia, informacje o systemie operacyjnym mojego urządzenia, ogólne informacje o danym urządzeniu oraz pliki cookies.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które serwis zapisuje w urządzeniu użytkownika w momencie wejścia do serwisu. W ten sposób serwis na określony czas zapamięta działania podjęte przez użytkownika, preferencje (np. dane do logowania, wybrany język, rozmiar czcionki i inne preferencje dotyczące wyświetlania) i takie dane użytkownik nie musi ponownie ustawiać i przełączać się z jednej strony do drugiej. Szczegółowe informacje można znaleźć poniżej w niniejszym dokumencie.

Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przez Administratora do celów: reklamy i marketingu, w tym celów statystycznych i ewidencyjnych.

Oświadczam, że jestem w pełni świadomy(-a) swoich praw, w szczególności jestem świedomy(-a) tego, że:

jeżeli zwrócę się o informację odnośnie przetwarzania moich danych osobowych, Administrator przekaże mi taką informację bez zbędnej zwłoki;

Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim;

w sytuacji gdy dane osobowe będą potrzebne do celów realizacji lub ochrony moich praw lub praw Administratora w sporach, postępowaniu sądowym lub administracyjny, moje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania sportu, wyłącznie w celu obrony praw w takim sporze.

jeżeli powezmę informację lub Będę uważać, że Administrator przetwarza moje dane osobowe niezgodnie z zasadami ochrony moje prywatności i życia osobistego lub niezgodnie z przepisami prawa, mogę zwrócić się do Administratora o udzielenie wyjaśnień i domagać się usunięcia wadliwego stanu (np. przez blokowanie, sprostowanie, uzupełnienie, usunięcie danych osobowych).

Niniejszą zgodę udzielam na okres 1 roku i mogę ją w każdym czasie bezpłatnie wycować u Administratora.

Przyjmuję do wiadomości, że udostępnienie moich danych osobowych jest koniecznie do wyżej wskazanych celów i że podstawą prawa do przetwarzania moich danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/697, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (zwane dalej „RODO“), art. 6 ust. 1. lit. a) RODO.

Odbiorcą moich danych osobowych jest Aministrator, ewentualnie podmioty trzecie, w szczególności agencje medialne i marketingowe oraz dostawca hostingu, którym Administrator powierzył przetwarzanie.

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 13 ust. 1. lit. f) RODO, jeżeli niżej nie zostało wskazane inaczej (zob. niżej Google Analytics). Przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych odbywa się zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) nr 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE o odpowiednim poziomie ochrony zapewnianej przez tarczę UE-USA w celu ochrony prywatności, przy czym decyzja jest dostępna np. tutaj.

Jako osoba, której dotyczą dane, mam prawo zwrócić się do Administratora o udostępnienie danych osobowych i informacji, o których mowa w art. 15 RODO, ma prawo do sprostowania lub usunięcia, ewentualnie ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora z uwzględnieniem warunków i ograniczeń opisanych w art. 20 RODO. Ponadto mam prawo do zgłoszenia Administratorowi sprzeciwu wobec przetwarzania.

Jeżeli Administrator otrzyma mój wniosek, o którym mowa w poprzedzającym ustępie, poinformuje mnie o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki i w każdym przypadku w terminie do jednego miesiąca od odtrzymania wniosku. Powyższy termin może ulec wydłużeniu o kolejne dwa miesiące z powodu skomplikowanego charakteru i ilości wniosków. W przypadku gdy Administrator nie podejmie żądanych działań, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania, zawsze nie później niż w terminie do jednego miesiąca od otrzymania, o powodach niepodjęcia działań. W związku z tym Administrator zwraca mi uwagę, że w określonych przypadkach, o których mowa w RODO, nie ma obowiązku spełnienia mojego żądania w pełnym lub częściowym zakresie. To nastąpi w szczególności, jeżeli mój wniosek będzie wyraźnie bezzasadny lub nieproporcjonalny, zwłaszcza jeżeli się powtarza. W takich przypadkach Administrator może (i) naliczyć mi odpowiednią opłatę uwzględniającą koszty administracyjne związane z udostępnieniem żądanych informacji lub wyjaśnień, lub kosztów związanych z realizacją żądanych działań, lub (ii) odmówić spełnienia żądania.

Przyjmuję do wiadomości, że w żadnym przypadku nie odbywa się zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 RODO.

W przypadku gdy będę mieć zastrzeżenia do przetwarzania moich danych osobowych, mogę zwrócić się z nimi do Administratora lub organu nadzoru, którym jest w Republice Czeskiej Urząd ochrony danych osobowych z siedzibą w Pradze, przy ul. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Jestem świadomy(-a) tego, że nie mam obowiązku udostępnienia swoich danych osobowych Administratorowi i udostępniam je swobodnie oraz dobrowolnie. W przypadku nieudostępnienia takich danych Administrator nie będzie mógł korzystać z moich danych do celów marketingu i reklamy oraz do celów statystycznych i ewidencyjnych.

Jeżeli nie chcę udostępnić swoich danych osobowych, nie wyrażę zgody Administratorowi i ewentualnie zamknę okno przeglądarki internetowej lub aplikacji, gdzie poproszono mnie o wyrażenie zgody. Aby uzyskać więcej informacji, mogę zwrócić się do Administratora.

W przypadku jakiegokolwiek pytania lub żądania mogę w każdej chwili zwrócić się do Administratora lub inspektora ochrony danych osobowych, którym jest: Personal Data Services s.r.o., nr identyfikacyjny: 07064373, z siedzibą w Pradze przy ul. Washingtonova 1624/5, Praha 1, 110 00, Republika Czeska, e-mail: , www.dataservices.cz.

DODATKOWE INFORMACJE

Pliki cookies

Serwis www.mojeplazma.cz korzysta z plików cookies i aktywnych elementów (np. JavaScript), które umożliwiają np. obserwowanie preferencji odwiedzających, i tworzenie oraz optymalizowanie na podstawie tego układu strony internetowej. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w komputerze użytkownika podczas wizyty w serwisie. Jeżeli chcemy, pliki cookies możemy w każdej chwili usunąć. Jeżeli to jednak zrobimy, niektóre funkcje nie będą już do dyspozycji. Informacje dotyczące usuwania plików cookies można znaleźć w sekcji pomocy przeglądarki.

Pliki cookies podmiotów trzecich

Nasz serwis internetowy umożliwia dostęp do treści i usług innych dostawców (np. Google), którzy korzystają z plików cookies i aktywnych elementów. Nasza firma nie ma żadnego wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez takich dostawców usług. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (jeżeli ma to miejsce) można znaleźć na stronie internetowej odpowiedniego dostawcy.

NARZĘDZIA GOOGLE ANALYTICS WYKORZYSTYWANE DO ANALIZY SERWISU

Ten serwis internetowy korzysta z usługi Google Analytics przeznaczonej do opracowania analiz stron internetowych dostarczanej przez firmę Google Inc. („Google“), która w ramach samocertyfikacji zobowiązała się do przestrzegania zbioru zasad ochrony danych osobowych – ramowe zasady Tarczy UE–USA w celu ochrony danych osobowych, w tym zasad uzupełniających. Pomiędzy Administratorem a Google Inc. została zawarta umowa o przetwarzanie danych. Google Analytics korzysta z tzw. plików „cookies“, plików tekstowych, które są zapisane w komputerze i umożliwiają analizowanie sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu. Informacje o korzystaniu z serwisu przez użytkownika, które są generowane za pomocą pliku cookie, są zwykle przekazywane na serwer Google w USA, gdzie są zapisywane. Jeżeli adres IP użytkownika jest na tej stronie zanonimizowany, przez jej przekazaniem firmie Google zostanie skrócony; to dotyczy państw członkowskich Unii Europejskiej i inne kraje umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer firmy Google w USA jest przekazywany cały adres IP i skróceniu ulega dopiero w tym miejscu. W imieniu administratora niniejszego serwisu spółka Google powyższe informacje wykorzysta do analizy sposobu używania strony internetowej, opracowania przeglądów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz korzystania ze strony internetowej na rzecz administratora serwisu. Adres IP przekazany za pośrednictwem usługi Google Analytics z przeglądarki użytkownika nie podlega łączeniu z innymi danymi z Google. Zapisywanie plików cookies można zabronić za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre funkcje serwisu nie muszą działać w pełnym zakresie. Ponadto można zabronić zapisywaniu danych wygenerowanych przez plik cookie, które dotyczą sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej (w tym adresu IP użytkownika) oraz przetwarzaniu takich danych przez Google za pomocą pobrania i instalacji wtyczki w przeglądarce.

KORZYSTANIE Z LINKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Serwis internetowy naszej firmy może zawierać linki do stron internetowych stron trzecich, które są administrowane przez niezwiązanych z nami administratorów. Po kliknięciu w link nie mamy już wpływu na gromadzenie, zapisywanie lub przetwarzanie danych osobowych przekazywanych po kliknięciu w link (np. adres IP lub adres URL strony, które zawiera link), ponieważ zachowanie stron trzecich jest zasadniczo poza naszą kontrolą. Dlatego też Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez strony trzecie.

Recepcja

Zarezerwuj termin oddania

Zakres wykorzystania leków z osocza ciągle wzrasta, co przekłada się na jego ciągły niedobór. Przyjdź oddać osocze i pomóż ratować życie, tak jak regularny dawca Iwan na zdjęciu.

Rezerwacja terminu oddania