Každý dárce má nárok na finanční náhradu 900 Kč za každý úspěšný odběr. Zjistit více informací
UNICAplasmaspojeno sMojePlazma

Pravidla soutěže Získejte dárkové poukazy v hodnotě 3 000 Kč

I. Úvodní ustanovení

1.1 Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Pravidla“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat soutěže provozované Pořadatelem.

II. Pořadatel

2.1 Pořadatelem je společnost UNICAplasma s.r.o., se sídlem Barvičova 833/53, Brno, 602 00, IČ 282 94 815.

III. Účastník soutěže

3.1 Účastníkem soutěže se mohou stát pouze fyzické osoby starší 18 let, které jsou Pořadatelem registrováni jako Dárci krevní plazmy, splňují veškeré podmínky stanovené těmito Pravidly a zároveň projeví souhlas zapojit se do soutěže (dále jen „Účastník“).

IV. Dárce

4.1 Osoba, která je registrovaná u Pořadatele jako dárce krevní plazmy.

V. Výherce

5.1 Výhercem soutěže je dárce, který splnil podmínky dané soutěže a byl vylosován Pořadatelem.

VI. Obecná pravidla

6.1 Účastníkem se mohou stát všichni dárci, kteří souhlasí s těmito Pravidly.
6.2 Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit Pravidla v průběhu trvání soutěže, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění Pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn na webových stránkách www.unicaplasma.cz
6.3 Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Účastníka v případě, že bude mít podezření, že ten dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže anebo poškodit jiného Účastníka. Toto rozhodnutí o vyloučení Účastníka je konečné, bez možnosti odvolání.

6.4 Účastník bere na vědomí, že nemá nárok na úhradu žádných nákladů, které vynaloží v souvislosti s účastí v soutěži a/anebo s výhrou. Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nepřevzetím, vzdáním se anebo nevyužitím výhry, jakož i související s jejím převzetím.

6.5 Účastí v soutěži dává Účastník bezúplatné svolení k tomu, aby Pořadatel v souvislosti s výhrou Účastníka a zejména jejím předáním, zachycoval, zobrazoval, rozmnožoval a rozšiřoval podobu, podobiznu, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se Účastníka, nebo projevy jeho osobní povahy, písemnosti, jméno, příjmení, včetně jeho zpracování a zařazení do díla audiovizuálního, a to ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo ve svých propagačních materiálech. 

VII. Pravidla soutěže

7.1 Soutěž probíhá v období 1. července do 31. srpna 2023.
7.2 Každý úspěšný odběr krevní plazmy Účastníka se bude započítávat do slosování o dárkové poukazy v hodnotě 3.000 Kč do prodejny Lidl. Účastník může být vylosován pouze jednou.
7.3 Každý dárce, který v období od 1.července do 31. července 2023 absolvuje dva úspěšné odběry krevní plazmy, dostane po druhém úspěšném odběru lahev italského nápoje Spritzzozo.

7.4 Po ukončení soutěže dne 1. září 2023 Pořadatel vylosuje 10 Účastníků.
7.5 Každý vylosovaný Účastník získá dárkový poukaz v hodnotě 3.000 Kč do prodejny Lidl.
7.6 Vyhlášení vylosovaných účastníků proběhne na FB stránkách a jména Výherců budou zveřejněna na webu Pořadatele.
7.7 Výherci budou kontaktování telefonicky nebo emailem.
7.8 Výherci si vyzvednou dárkové poukazy osobně na pobočce Pořadatele.

VIII. Ochrana osobních údajů

8.1. Tímto Pořadatel jako správce osobních údajů poskytuje informace o zpracování osobních údajů a o právech Účastníků souvisejících s daným zpracováním.

8.2. Účastník uděluje svou účastí v soutěži Pořadateli jako správci ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefon a e-mail za účelem prověření jeho platné a řádné účasti v soutěži, a dále identifikačních údajů zpracovávaných v souvislosti s předáním výhry v soutěži a za účelem propagace soutěže a výhry v soutěži. Tento souhlas uděluje Účastník soutěže dobrovolně. Účastníku soutěže potvrzuje, že mu byly poskytnuty informace zejména dle článku 13 GDPR a že ke zpracování osobních údajů dochází v rámci činnosti týkající se pořádání soutěže Pořadatelem a účastí Účastníků v této soutěži. 

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky.

9.2. Účastí v soutěži vyjadřuje Účastník svůj souhlas s těmito Soutěžními podmínkami a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto Soutěžních podmínkách, se řídí právními předpisy České republiky.

Recepce

Objednejte se na odběr

Využití léčiv z krevní plazmy stále stoupá a krevní plazmy je setrvale nedostatek. Přijďte darovat a přispějte tak k záchraně životů jako pravidelný dárce Ivan, kterého vidíte na fotce.

Rezervace odběru